Rijeke

Zbog  stalne veće i manje promjene toka matice rijeke krivudaju dolinama, crtajući tako u  krajoliku svjetlucave žive meandre. Kad se dogodi to da rijeka meandrirajući  potkopa obalu nad kojom raste drveće, ono padne u vodu koja ga povuče sa sobom. Kada stablo zapne svojim granama i korijenom na dnu korita, prekriju ga naplavljeni mulj, pijesak i šljunak. Od tada drvo više nije u doticaju s atmosferom i počinje njegovo"konzerviranje".

                                                                                                                                              v.g.