u doba kada je raslo drvo hrasta, kada su s njega padali listovi i žirovi u tlo novonastalih
postglacijalnih močvara kojima su tutnjala krda mamuta, čovjekov život i njegova kultura
bili su duboko prožeti strahopoštovanjem prema velikom i nedokučivom djelu prirode.